TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen, bestaande uit een klein team van medewerkers en zo’n 90 ervaringskundige vrijwilligers die bij Amsterdamse instellingen en in eigen diensten worden ingezet op het terrein van zorg en welzijn.

Ervaringsdeskundigheid is meer dan het hebben van een ervaring. Een ervaringsdeskundige weet deze ervaringskennis functioneel in te zetten ten behoeve van kwetsbare anderen op de plekken waar TEAM ED haar ervaringsdeskundigen inzet: welzijn, schuldhulpverlening, in de wijk, maatschappelijke organisaties etc.

TEAM ED kiest er voor de ervaringsdeskundigen goed te trainen en te begeleiden en met opdrachtgevers mee te denken over de best mogelijke manier om ervaringsdeskundigheid in te zetten. Samen willen we werken aan een zorg- en dienstverlening waar ervaringsdeskundigen met verschillende taken een vanzelfsprekende plek hebben. De zorg- en dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities wordt er zoveel beter van; en de ervaringsdeskundigen zelf worden er sterker van.

TEAM ED bestaat sinds 2014 en ontwikkelt zich succesvol en voert opdrachten uit in diverse Amsterdamse wijken en in de omgeving van Amsterdam. TEAM ED functioneert in een breed en divers netwerk van ketenpartners en ontvangt veel van haar opdrachten van de lokale overheid.

Raad van Bestuur

TEAM ED kent een eenhoofdige directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de besturing van de organisatie en de uitgezette strategische koers, voor de continuïteit van de onderneming, de kwaliteit van de dienstverlening en de afweging van de belangen van alle stakeholders. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT).

Raad van toezicht

De RvT houdt toezicht op het besturen van Stichting TEAM ED en op de algemene gang van zaken, fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. De RvT ziet in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de financiële verslaglegging;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers;
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

TEAM ED hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode en houdt zich aan de geldende normen voor goed toezichthouderschap. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar functioneren. De RvT vergadert als regel vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

De RvT bestaat uit drie leden. Door het aanstaande vertrek van een van de leden ontstaat een vacature.

Gevraagd profiel

De RvT is op zoek naar een nieuw lid met specifieke kennis en ervaring op gebied van financiën.

De juiste kandidaat herkent zich in de volgende punten:

 • Ervaring op niveau van management, directie of bestuurlijk in welzijn, maatschappelijke dienstverlening of zorg;
 • Ervaring met de dynamiek van een kleinere, professionele organisatie;
 • Teamspeler van een goede statuur en met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder;
 • Analytisch vermogen, helikopterview;
 • Integriteit en verantwoordelijkheid;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Bereidheid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen, ook bereid om tussentijds beschikbaar te zijn;
 • Affiniteit en kennis over het werkveld van TEAM ED, affiniteit met de GGZ en het sociale domein.

TEAM ED biedt een onkostenvergoeding op basis van de vrijwilligersvergoeding

Procedure

Bent u na het lezen enthousiast geworden: stuur dan een motivatiebrief met curriculum vitae naar info@teamed.nl

Informatie kan opgevraagd worden bij Dimitri Markidis, voorzitter RvT 06-46252071, of bij Georgette Groutars, directeur-bestuurder TEAM ED, 06-21414393, georgette@teamed.nl (bereikbaar tot 28 juli).

Reageren kan tot en met 7 augustus 2023.