TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. In heel Amsterdam en Amstelveen is TEAM ED actief met zelf ontwikkelde diensten. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Meer informatie over TEAM ED kun je vinden op www.teamed.nl. 

 

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

 

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie leden. De RvT houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, jaarverslag en het adviseren over de belangrijkste financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. De RvT heeft een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en treedt op als werkgever van de directeur- bestuurder. 

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De Rvt onderschrijft de zorg brede Governancecode. Twee jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren. De RvT vergadert 4 tot 6 keer per jaar, deels in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Binnen de RvT zijn drie commissies die de Raad adviseren: de Auditcommissie (financiële zaken), Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie (werkgeversfunctie en de toezichthoudende rol bezoldigingsbeleid) 

 

RAAD VAN BESTUUR

TEAM ED heeft een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de besturing van de organisatie en de uitgezette strategische koers voor de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit van de dienstverlening en de afweging van de belangen van alle stakeholders. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. 

 

ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

 • Academisch werk- en denkniveau. 
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring bij voorkeur in het werkgebied van TEAM ED. 
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk. 
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en directeur-bestuurder. 
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
 • Vermogen om adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. 
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde strategische keuzes. 
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder. 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling. 

DE VOORZITTER

Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht: 

 • Het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. 
 • Over inzicht en overzicht te beschikken t.a.v. de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en de interactie die plaats dient te vinden tussen beide organen. 
 • Over persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van de leden te waarborgen om zo tot een doordachte besluitvorming te komen. 

 De voorzitter bereidt in overleg met de directeur-bestuurder de agenda van de raadsvergaderingen voor. De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de directeur-bestuurder het eerste aanspreekpunt. 

TIJDSBESLAG EN BEZOLDIGING

Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter is 6-8 uur per maand. Er is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuur-toezichthouders. De vergoeding vindt plaats ter hoogte van de maximale vrijwilligersvergoeding. 

 

PROCEDURE

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met twee leden van de Raad van Toezicht. De geselecteerde kandidaat zal vervolgens worden uitgenodigd voor een (kennismakings)gesprek met de directeur-bestuurder. 

 

REAGEREN

Herken je je in bovenstaand profiel dan zien we je sollicitatie graag tegemoet voor 15 september a.s. via de mail info@teamed.nl met toezending van je CV en motovatie. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Ineke van der Wolff: 06-16009711. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.